Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Dietetyka i planowanie żywienia - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet

Szanowni Państwo!

Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.

Z naszej ofert skorzystało już kilkaset osób. Zachęcamy do podjęcia tej, jakże wygodnej formy kształcenia.

Ponieważ studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym, absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

Oczywistymi korzyściami e-learningu są: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

Cele studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej.

Zajęcia na studiach są w formie wykładów. Nauka trwa dwa semestry. Łącznie realizowanych jest 320 godzin zajęć dydaktycznych.

Wykładowcy

Prof. Henryk Szymusiak, Prof. Paweł Kalinowski, Prof. Jerzy Truchliński, Dr hab. Zbigniew Marzec, Dr Barbara Borowicz, Dr Andrzej Kot, Dr Marta Swatko-Ossor, Dr Marcin Mandryk, Dr Beata Rybojad, Dr Agnieszka Marzec, Dr Ewa Nowosadzka, Dr Maria Bernat, Dr Wioletta Żakiewicz-Sobczak, Dr Monika Michalak-Majewska, Mgr Mirosław Bernat, Mgr Olgierd Głodokowski.

Adresat studiów

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, lekarzy, inżynierów, licencjatów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów (w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych)

Warunki przyjęcia

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

  1. wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  2. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  3. 3 zdjęcia legitymacyjne;
  4. ksero dowodu osobistego;
  5. dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14. Ustala się dwa terminy składania dokumentów na studia podyplomowe – pierwszy rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 maja i upływa 20 września drugi rozpoczyna się 15 listopada i upływa 15 lutego.

Szczegółowe warunki rekrutacji

Metody kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Przewiduje się 4 zjazdy egzaminacyjne w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy.

Ramowy program kształcenia

Semestr I
Lp. Przedmiot Wykład (godz.) Ćwiczenia (godz.) Egzamin/Zaliczenie
1. Anatomia i fizjologia człowieka 15 5 egzamin
2. Podstawy nauki o żywieniu człowieka 15 5 egzamin
3. Towaroznawstwo artykułów spożywczych 15 5 egzamin
4. Żywienie człowieka 15 5 egzamin
5. Podstawy dietetyki 15 5 egzamin
6. Poradnictwo dietetyczne 15 5 egzamin
7. Żywienie kliniczne 15 5 egzamin
8. Dietetyka pediatryczna 15 5 egzamin
Razem godzin 120 40
Semestr II
Lp. Przedmiot Wykład (godz.) Ćwiczenia (godz.) Egzamin/Zaliczenie
1. Kliniczny zarys chorób 15 5 egzamin
2. Fizjologia Żywienia człowieka 15 5 egzamin
3. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia 15 5 egzamin
4. Higiena żywności 15 5 egzamin
5. Technologia produkcji potraw 15 5 egzamin
6. Jakość i bezpieczeństwo żywności 15 5 egzamin
7. Przechowalnictwo żywności 15 5 egzamin
8. Kompterowy system wspomagania w dietetyce 15 5 zaliczenie
Razem godzin 120 40

Warunki ukończenia:

  • udział w zajęciach
  • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
  • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Absolwenci otrzymują

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych DIETETYKA I PLANOWANIE ŻYWIENIA Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.
  • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
BANK PKO BP S.A.
26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

© 2024 wNET

szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

LikesXL

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe lublin Studia podyplomowe lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu